Obchodné podmienky

Predávajúci

 • TSD-SK s.r.o.
 • Štefánikova 4266, 085 01 Bardejov
 • IČO: 48262030
 • IČ-DPH: SK2120105658

Všetky ceny uvádzané na našich stránkach zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH) 20%!

 

 1. Objednávka

Kupujúci objednáva tovar jedným z nasledovných spôsobov:

1) Vyplnením formulára v časti objednávka, zadaním všetkých údajov, ktoré sú označené ako povinné. Kupujúcemu je následne doručené potvrdenie o prijatí objednávky do systému. Vyplnením polí povinných údajov v objednávke kupujúci dáva súhlas na zaregistrovanie v internetovom obchode prevádzkovanom Obchodníkom a súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na www.tsd-sk.sk súhlasí s tým, aby (podľa zákona č. 428 Zb. o ochrane osobných údajov) www.tsd-sk.sk, zaradilo meno registrovaného, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytuje a zasiela spolu s vyplnenou objednávkou do adresára, ktorý slúži na evidenciu doručených produktov a služieb.

 

2) Potvrdenka je uzatvorená na základe Záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim, ktoré je doručené kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú v objednávke zvyčajne však najneskôr do 5 pracovných dní.

 

3) Vo formulári objednávka si kupujúci súčasne zvolí spôsob platby a spôsob dopravy na základe možností ponúkaných predávajúcim. Kúpnu cenu tovaru môže kupujúci zaplatiť nasledovným spôsobom:

 • na dobierku
 • prevodom na účet

 

 1. Storno objednávky

Storno objednávky kupujúcim

1) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek aj bez udania dôvodu.

 

2) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dojednanej vopred dohodnutej alebo dodatočne komunikovanej lehote. Predávajúci si v tomto prípade neúčtuje storno poplatok.

 

3) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, až do okamihu, kým tovar nebol zaslaný na adresu kupujúceho. Predávajúci si v tomto prípade môže účtovať storno poplatok, maximálne však vo výške 10% z kúpnej ceny, t.j. sumy objednávky bez nákladov na poštovné a balné. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú cenu, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní od stornovania objednávky, po odrátaní storno poplatku.

4) Stornovanie objednávky vykoná kupujúci prostredníctvom kontaktného formulára stránke tsd-sk.sk na adresu predávajúceho, pričom v emaily uvedie údaje potrebné na identifikáciu kupujúceho a jeho objednávky, ktorá je predmetom stornovania.

Stornovanie objednávky predávajúcim

 

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 

1) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedený email, kontakt, neexistujúca adresa)

 

2) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní od stornovania objednávky

 

3) kupujúcim uvedené údaje sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé

 

III. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1) Zákazník, fyzická osoba, ktorý nekupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

 

2) Odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu emailom alebo písomne na adresu predávajúceho. Emailom môže kúpojúci kontaktovať predavajúceho cez kontaktný foormulár na adrese https://tsd-sk.sk/kontakt

 

3) Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky a dátum nákupu.

 

4) Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy . V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar, nefunkčný tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od zmluvy.

 

5) Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný a ani inak poškodený.

 

6)Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu , preto sa vyžaduje, aby kupujúci zasielal tovar späť prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku.

 

 1. Dodacie podmienky

1) Dodanie tovaru uskutoční predávajúci v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť do 30 kalendárnych dní od doručenia objednávky.

 

2) Predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Dňom zdaniteľného plnenia je deň vyskladnenia tovaru na koncového zákazníka. Súčasťou dodávky tovaru nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.

 

3) V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta...) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, kupujúci je povinný si vyplniť dátum predaja, odpovedajúci predajnému dokladu.

 

4) Predávajúci poskytuje doručenie tovaru na území Slovenskej republiky. Spôsob doručenia tovaru si kupujúci zvolí vo formulári Objednávka.

 

 1. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

1) Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade doručovania kuriérskou službou, ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o škode za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

 

2) Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po jeho zistení., t.j. pri prvom použití. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať (najneskôr do 3 pracovných dní). Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky.

 

3) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť v dôsledku opotrebenia výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mala vec v čase prevzatia veci kupujúcim.

 

4) V zmysle Občianskeho zákonníka, záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.

 

5) Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

 

6) V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

 

7) Ak ide o vady tovaru, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo:

na odstránenie vady : predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní, vadu odstrániť. Ak predávajúci v tejto lehote vadu neodstráni, kupujúci má nárok na postup, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

na výmenu veci alebo ak sa vada týka iba súčasti veci, na výmenu tejto vadnej súčasti. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy. Kupujúci má právo na výmenu veci, ak nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád riadne užívať. Opätovným vyskytnutím sa vady po oprave je, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe dvakrát opravovaná, vyskytne opätovne. O rovnakú vadu nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá nebola ešte reklamovaná. O väčší počet vád sa jedná, ak má vec najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní veci.

 

8) Ak ide o vady tovaru, ktoré sú neodstrániteľné, kupujúci má právo:

na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy, t.j. na vrátenie celej kúpnej ceny. Uvedené práva má kupujúci len v tom prípade, ak nemôže vec pre neodstrániteľnú vadu užívať ako vec bez vady. V opačnom prípade má právo len na zľavu z ceny. Je na kupujúcom, aby si zvolil medzi výmenou veci alebo odstúpením od zmluvy, pričom tento svoj výber už následne nemôže meniť, iba ak by ním zvolený spôsob nebol možný.

na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

9) Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

 

10) Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní (na základe vyjadrenia autorizovaného servisu). Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

 

11) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že:

 • závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (včítane zásahov a úprav neautorizovaným servisom)
 • poškodenie vzniklo živelnými pohromami ako búrkami, povodňami, požiarom
 • výrobok bol mechanicky poškodený (pádom, nárazom, a pod.)
 • výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu a neboli dodržané upozornenia v uvedené návode

 

 1. Ochrana osobných údajov

www.tsd-sk.sk sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím. Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie. Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky. www.tsd-sk.sk je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

 

Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. www.tsd-sk.sk môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.

 

Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na www.tsd-sk.sk súhlasím s tým, aby (podľa zákona č. 428 Zb. o ochrane osobných údajov) www.tsd-sk.sk zaradilo meno registrovaného, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytuje a zasiela spolu s vyplnenou objednávkou do adresára, ktorý slúži na evidenciu doručených produktov a služieb. Ďalej súhlasím s tým, že z tohto adresára budem vyradený len na základe vlastnej písomnej alebo elektronickej žiadosti. Tento súhlas udeľujem všetkým nadobúdateľom a spracovávateľom adresára www.tsd-sk.sk a to na dobu neurčitú.

 

VII. Reklamácia

https://tsd-sk.sk/kontakt

 

VIII. Fakturácia

Prvá papierová kópia faktúry ako daňového dokladu je zasielaná na adresu doručenia tovaru. Ďalšie kópie faktúry sú zasielané na vyžiadanie avšak len v elektronickej forme. Faktúra v elektronickej forme je podľa §32 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 z.Z. právoplatným daňovým dokladom a bude na základe vyžiadania zákazníka zaslaná na zákaznícky email. Portál www.tsd-sk.sk neručí za nedoručenie elektronickej formy faktúry v prípade, že zákaznícka emailová adresa je nefunkčná alebo neplatná

 

 1. Alternatívny spôsob riešenia sporov
 2.   Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť nám prostredníctvom kontaktného formulára na https://tsd-sk.sk/kontakt
 3.   Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 

 1.   Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

 1.   Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu:http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

 

 1.   Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. 

 

 1.   Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

 

 1.   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 

 1.   Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.